Телефон: +389 2 3108 891

Пребарување

Барај во:
Клучен збор за пребарување
 

Матрица на цели и активности

Поглавје 20 - Матрица на цели и активности

Матрица на нереализирани општи цели и активности за Поглавје 20

 
3.20 ПРЕТПРИЈАТИЈА И ИНДУСТРИСКА ПОЛИТИКА
3.20.1  Принципи на претпријатија и индустриска политика
Ц бр. А бр. Цел/активност Надлежна институција Др. институции Сектор/одделение Почеток Крај
Ц1
 
  Подобрување на деловната клима          
Ц1 1 Ефикасен и функционален дијалог со бизнис заедницата преку активности на НСПК и други форми на комуникација Заменик претседател на владата задолжен за економски прашања (ЗПВЗЕП)     01.01.2016 31.12.2016
Ц1 2 Подобрување на деловната клима преку спроведување на Регулаторна гилотина и Проценка на влијанието на  -  РИА (SEE 2020 DimC_M2a) МИОА     01.01.2016 31.12.2016
3.20.2 Инструменти на претпријатија и индустриска политика
Ц1   Подобрување на конкурентноста, иновативноста и претприемништвото на македонските фирми          
Ц1 1 Имплементација на стратегијата за иновации 2012-2020 МОН ЗПВЗЕП,ФИТР   01.01.2016 31.12.2016
Ц1 2 Имплементација на Индустриската политика 2009-2020 МЕ   Сектор за индустриска политика 01.01.2016 31.12.2016
Ц1 3 Имплементација на Стратегијата за занаетчиство 2012-2020 МЕ   Сектор за
Претприемништво и конкурентност на МСП
01.01.2016 31.12.2016
Ц1 4 Имплементација на Програма за конкурентност, иновативност и претприемништво 2016 МЕ   Сектор за
Претприемништво и конкурентност на МСП, Сектор за индустриска политика
01.01.2016 31.12.2016
Ц1 5 Имплементација на Програмата за поддршка на конкурентност,  иновативност и претприемништво на МСП 2016 АППРМ     01.01.2016 31.12.2016
Ц1 6 Имплементација на инструментите на Фондот и спроведување на активностите од Стратегијата за иновации на Република Македонија 2012-2020 под ингеренција на Фондот ФИТР     01.01.2016 31.12.2016
Ц1 7 Јакнење на капацитетите на приватниот сектор во областа на иновациите и технолошкиот развој преку одржување на инфо настани и обуки ФИТР     01.01.2016 31.12.2016
Ц2   Да се подобри пристапот на МСП до финансиски услуги          
Ц2 1 Подобрување на пристапот до финансии за МСП преку реализација на четвртата фаза од кредитната линија на Европската Инвестициска Банка (ЕИБ) (SEE2020 DimK_M1е) МБПР     01.01.2016 31.12.2016
Ц2 2 Развој на концепт за воспоставување на правна рамка на неформален ризичен капитал -  носење на посебен закон за бизнис ангели (SEE2020  DimK_M1е) (НЕРП деловно окружување) (ЕУ приоритет бр. 25) ЗПВЗЕП     01.01.2016 31.12.2016
Ц2 3 Учество во регионалниот финансиски инструмент ЕДИФ (SEE 2020 DimK_M1f) (ЕУ приоритет бр. 25) ЗПВЗЕП     01.01.2016 31.12.2016
Ц2 4 Олеснување на пристапот до финансиски средства за иновациска дејност и трансфер на технологии преку доделување ко-финансирани грантови и условени заеми под инструментите на ФИТР ФИТР     01.01.2016 31.12.2016
3.20.4 Политики по сектори
Ц1   Зголемување на атрактивноста на Македонија како туристичка дестинација          
Ц1 1 Спроведување на програмата за развој на туризмот за 2016 МЕ   Сектор за туризам и угостителство 01.01.2016 31.12.2016
Ц1 2 Спроведување на програмата за поддршка и промоција на туризмот за 2016 АППТ     01.01.2016 31.12.2016
Ц1 3 Имплементација на ИПА Проект за Локална и регионална конкурентност во сферата на туризмот (ЕУ приоритет бр. 25) ЗПВЗЕП АППТ, МЕ   01.01.2016 31.12.2017
 
Целосната матрица на цели и активности за поглавјата може да ја превземете тука!