Телефон: +389 2 3108 891

Пребарување

Барај во:
Клучен збор за пребарување
 

За проектот

Поглавје 20 – За проектот

Во мај 2017 година започна имплементацијата на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20“, финансиран од Европската унија, а во реализација на проектните партнери Фондација за Претприемачки сервис за млади, Фондација за Менаџмент и индустриско истражување и Здружение за рурален развој „Јавор“-Зрновци.

Главната цел на проектот е активно вклучување во реформскиот процес на Поглавје 20 преку структурирани напори од страна на мрежата на граѓански организации „ЈЕС Нетворк“.
Главни целни групи на проектот се националните и локални граѓански организации, членовите на мрежата „ЈЕС Нетворк“, како и младите претприемачи.

Преку имплементација на активностите, проектот цели да постигне координација помеѓу граѓанските организации во реформскиот процес за Поглавје 20, да ги зајакне капацитетите на граѓанските организации за креирање на политики, вмрежување и следење на политиките за Поглавје 20 на национално и локално ниво, да се подобри координацијата и трансферот на знаење помеѓу граѓанските организации и останатите релевантни чинители и да се подигне свеста за значењето на Поглавје 20 за целокупниот напредок на земјата кон ЕУ.

Проектот вклучи и финансиска поддршка преку грантови за граѓанските организации со вкупен фонд од 60000 евра за вкупно 8 проекти.

Главни резултати на проектот се:
  • Основање на платформа „Поглавје 20“ и ресурсен центар за следење и евалуација на имплементацијата на Поглавје 20 - Претпријатија и индустриска политика
  • Зголемени капацитети на граѓанските организации за креирање и следење на политики и вмрежување преку регрантирани проектни активности и обуки
  • Подготовка на политики преку креирање на документи за јавни политики, експертски обуки и интернационален форум за најдобри практики
  • Зголемена свест за важноста на Поглавје 20 во процесот на пристапување кон ЕУ, преку разновидни активности за дисеминација
Мрежата на граѓански организации „ЈЕС Нетворк“ беше креирана во 2014 година и претставува моќен механизам за координација и поврзување на граѓанскиот сектор со бизнис и владиниот сектор, преку премостување на бариерите за соработка и креирање на долготрајни врски.

Проектот е финансиран од Европската унија преку ИПА Програмата за поддршка на граѓанско општество и медиуми 2015 и се реализира од мај 2017 до мај 2019 година.

Повеќе информации за проектот може да се најдат на:
Web: www.yes-network.org
Facebook: www.facebook.com/yesnetworkmk
Twitter: www.twitter.com/yesnetworkmk