Телефон: +389 2 3108 891

Пребарување

Барај во:
Клучен збор за пребарување
 

Членство

Членство во платформата

Како да се стане член

Пополнете ги Меморандумот и Етичкиот кодекс со податоците за Вашата организација и станете дел од првата национална платформа за претпријатија и индустриска политика “Поглавје 20”!

Меморандум за членство

Пополнетите документи испратете ги скенирани на info@yes.org.mk. По добивање на испратени документи ќе ве контактираат одговорните лица од нашиот тим. За дополнителни информации контактирајте не на 02 3108 891.

Превземи ги документите за членство!  

Членови во платформата

Бизнис Инкубатор Гевгелија

Основни задачи на Бизнис Инкубаторот се Потикнување и координирање на развојот на претприемништвото Унапредување и организација на претприемачки консалтинг Стручно образување на членовите на здружението и пр...

Бизнис Инкубатор Гевгелија

  претприемништво

н/а   iskra.danailova@epci-eu.com   н/а   н/а

Основни задачи на Бизнис Инкубаторот се
Потикнување и координирање на развојот на претприемништвото
Унапредување и организација на претприемачки консалтинг
Стручно образување на членовите на здружението и пренесување на сопствени и странски искуства од областа на претриемништвото
Организација на стручни консултации, состаноци, советувања,семинари и други форми на пренесување на знаењето.

НОВА ЕКОНОМИЈА

НОВА ЕКОНОМИЈА е невладино, непрофитно и непартиско здружение на граѓани со 6 основачи. Фокусот на активностите на здружението се малите и средни претпријатија, подигање на капацитетите на истите од аспект чов...

НОВА ЕКОНОМИЈА

  претприемништво

н/а   novaekonomijaskopje@gmail.com   н/а   н/а

НОВА ЕКОНОМИЈА е невладино, непрофитно и  непартиско здружение на граѓани со 6 основачи. Фокусот на активностите на здружението се малите и средни претпријатија, подигање на капацитетите на истите од аспект човечки ресурси ( Едукација, специјализирани знаења, вештини и др) стандарди за квалитет ( Зависно од дејноста), Поддршка на менаџерите на МСП ( знаења вештини и компетенции), вмрежување на МСП на национално, регионално и европско ниво.

Центар за климатски промени

Мисијата на ЦКП е да ја штити животната средина и да имплементира активности за борба со климатските промени, со цел подобрување на животната средина.

Центар за климатски промени

  Животна средина

http://ckp.org.mk   ckp.gevgelija@gmail.com   +389 2 5208 330   Бојана Станојевска Пецуровска - Претседател

Визијата на Центарот за климатски промени е насочена кон намалување на јалеродниот диоксид и креирање на општество одговорно кон животната средина. Со цел да го постигнеме тоа, ЦКП ги насочува своите активности кон индустриска енергетска ефикасност, интегрирано спречување и контрола на загадувањето, управување со отпад, намалување и ублажување на климатските промени, управување со животна средина и енергетски менаџмент.

Сизигија Скопје- Фондација за креирање на екосистеми, технологии, иновации и трансфер на знаења за личен и бизнис развој

Фондација за креирање на екосистеми, технологии, иновации и трансфер на знаења за личен и бизнис развој

Сизигија Скопје- Фондација за креирање на екосистеми, технологии, иновации и трансфер на знаења за личен и бизнис развој

  Едукација, истражување, трансфер на знаење, иновации

/   trajkovskasuzana1@gmail.com   070 293 078   Сузана Трајковска Кочанковска

Фондација за креирање на екосистеми, технологии, иновации и трансфер на знаења за личен и бизнис развој

Институт за меѓународни и политички студии - Скопје

Институт за меѓународни и политички студии - Скопје

Институт за меѓународни и политички студии - Скопје

  Демократија и владеење на правото, Еуроатлански интеграции, Човекови права и заштита на малцинствата, Регионални прашања и меѓународни обврски, Наука и истражување, Животна средина и климатски промени, Надворешна безбедносна и одбранбена политика, Животна средина и климатски акции, Регионална политика и територијална соработка

www.ispn.org.mk   contact@ispn.org.mk   071 313 313   проф. Д-р Илбер Села

Демократија и владеење на правото, Еуроатлански интеграции, Човекови права и заштита на малцинствата, Регионални прашања и меѓународни обврски, Наука и истражување, Животна средина и климатски промени, Надворешна безбедносна и одбранбена политика, Животна средина и климатски акции, Регионална политика и територијална соработка

Здружение на производители и потрошувачи на органски производи „Овчеполски Еко Производ“

Здружение на производители и потрошувачи на органски производи

Здружение на производители и потрошувачи на органски производи „Овчеполски Еко Производ“

  земјоделство, граѓанско општество, екологија, стопанство и економија, меѓународна соработка, здравство, туризам и услуги, вработување/генерирање приходи, образование

н/а   suzana_dimitrievska@yahoo.com   032 459 109   Сузана Димитриевска

Обука и совети, грантови и донации, информации, застапување и лобирање со цел  одржливо органско земјоделство.

Здружение Еднакви за Сите - Кочани

Здружение Еднакви за Сите - Кочани

Здружение Еднакви за Сите - Кочани

  Фундаментални права, меѓуетнички односи и економско управување

/   zpaunovskaangelkovik@yahoo.com   078 354 079   Жаклина Пауновска- Анѓелковиќ

Здружение Еднакви за Сите - Кочани

Македонска Асоцијација на Земјоделски Задруги

Македонската Асоцијација на Земјоделски Задруги е доброволно, непартиско, невладино, непрофитно здружение кое работи на застапување на интересите на земјоделските задруги во Република Македонија.

Македонска Асоцијација на Земјоделски Задруги

  претприемништво

www.mazz.mk   mazz@mazz.mk   070 34 22 93   Менде Ивановски

Македонската Асоцијација на Земјоделски Задруги  е доброволно, непартиско, невладино, непрофитно здружение кое работи на застапување на интересите на  земјоделските  задруги во Република Македонија.

Своите цели и задачи МАЗЗ  ги остварува преку следните методи на работа и активности:

Организирање на конкретни програмски активности;
Спроведување на заеднички проекти за задругите;
Организирање на конференции, семинари, симпозиуми, обуки, изложби и видео презентации за промовирање на  кооперативите;
Иницирање соработка со домашни и меѓународни институции;
Покренување на иницијативи кај надлежните органи и институции во насока на остварување на целите и задачите на МАЗЗ;
Формирање на стручни тимови од сите области за технички, финански, правни, маркетинг и други советодавни услуги;
Вршење и други работи согласно овој Статут, законите и Уставот на Република Македонија;

Фондација Импакт Нет

Мрежа која остварува поврзувањето на нашите светови и идеи создавајќи секогаш нешто подобро

Фондација Импакт Нет

  превенција од дроги, младински активизам,

https://www.facebook.com/impactnetfoundation/   stevchedechev@gmail.com   074 206 806   Стевче Дечев

Фондацијата Импакт Нет во 2003 г. започна да дејствува по програма на Фондацијата Марита од Норвешка и под името Фондација Марита МК, а по програма за едукација, промоција на здрав и позитивен имиџ и превенција од зависности.

Здружение ДРИТА АГВ Гостивар

Организацијата дејствува во следните области: добро владеење, развој на граѓанското општество, меѓуетнички односи, култура, деца, младинци и студенти, животна средина и природни ресурси

Здружение ДРИТА АГВ Гостивар

  демократско општество

н/а   zpaunovskaangelkovik@yahoo.com   078354079   Жаклина Пауновска- Анѓелковиќ

Организацијата дејствува во следните области: добро владеење, развој на граѓанското општество, меѓуетнички односи, култура, деца, младинци и студенти, животна средина и природни ресурси