Телефон: +389 2 3108 891

Пребарување

Барај во:
Клучен збор за пребарување
 

Публикации

Supporting an Innovation Agenda for Western Balkans

21.6.2018

Оваа публикација е извештај за науката за политиката на Заедничкиот истражувачки центар (JRC), службата за наука и знаење на Европската комисија. Таа има за цел да обезбеди научна поддршка базирана на докази за процесот на креирање на европска политика. Изразениот научен резултат не подразбира политичка позиција на Европската комисија. Ниту Европската комисија ниту кое било лице што дејствува во име на Комисијата не е одговорно за користењето што може да се направи од оваа публикација.

2018-04-24_western-balkans-report_online.pdf
Eurobarometar Report - SMEs recourses efficiency and green market

21.6.2018

Анкета спроведена од Европската комисија, Генералниот директорат за внатрешен пазар, индустрија, претприемништво и мали и средни претпријатијa, координирана од Генералниот директорат за комуникации.

Eurobarometar-Report-SMEs-recourses-efficiency-and-green-market-Jan-2018.pdf
Брошура „Преговарачко поглавје 20: Претпријатија и индустриска политика“

12.6.2018

Изработката на оваа публикација произлегува од потребата за запознавање и подигање на свеста за значењето и структурата на Поглавје 20, со цел адекватно вклучување на релевантните чинители во реформскиот процес.

Brosura-Poglavje20.pdf
Извештај за потребите на граѓанските организации

20.5.2018

Истражувањето на потребите на граѓанските организации е направено преку дистрибуирање на прашалник (Анекс 1) до над 80 граѓански организации идентификувани во рамки на процесот на анализа на чинители за Поглавје 20. Во овој документ се претставени сумарните резултати од анализата на одговорите доставени од страна на 48 граѓански организации. Истите ќе помогнат при процесот на планирање на активностите за градење на капацитети, при дефинирање на областите за делување на платформата Поглавје 20, како и при утврдување на структурата на ресурсен центар.

Izvestaj-za-potrebite-na-GO-(1).pdf
Документи од Мрежа за поддршка на млади претприемачи

18.5.2018

Мрежа за поддршка за млади претприемачи (YES Network) е воспоставена во 2014 година преку истоимениот проект финансиран од Европската унија. За содржината на документите објавени преку платформата на мрежата е одговорен авторот и истата не ги рефлектира ставовите и гледиштата на Европската унија.

www.yes-network.org/izveshtai-i-dokumenti/