Телефон: +389 2 3108 891

Пребарување

Барај во:
Клучен збор за пребарување
 

Стратешки документи

Индустриска стратегија на Република Македонија 2018-2027

11.3.2019

Овој документ се однесува на индустриската „политика“ и „стратегија“. Поимот „стратегија“ се однесува на уникатен план направен со цел да се постигне конкурентска позиција и да се постигнат целите на политиката. Тоа е рамка која води кон остварување на целите на политиката. Поимот „политика“ се однесува на збир на општи правила за рационално донесување одлуки.

Индустриска-Стратегија-2018-2027.pdf
Закон за финансиска поддршка на инвестиции

11.3.2019

Со овој закон се уредуваат видовите, висината, условите, начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка на инвестициите на деловните субјекти кои ќе инвестираат во Република Македонија.

Закон-за-финансиска-поддршка-на-инвестиции.pdf
Рамка за процесот на развивање стратегија за паметна специјализација S3 – Smart Specialization Strategy

11.3.2019

Рамка-на-процесот-на-изработка-стратегија-за-паметна-специјализација.pdf
Стратегија за конкурентност со акционен план на Република Македонија 2016-2020 година

11.7.2018

Конкурентноста на македонската економија, производство на производи со додадена вредност и зголемена продуктивност на македонските компании се основа за раст и развој на националната економија. Поаѓајќи од ова, Стратегијата за конкурентност на македонската економија дефинира седум области на делување: бизнис опкружување, претприемништво и развој на МСП, извоз и интернационализација, странски директни инвестиции, вештини и претприемничка работна сила, индустриска политика и пристап до финансии.

Strategija_za_konkurentnost_so_akcionen_plan_na_Republika_Makedonija_2016_2020.pdf
Закон за финансиска поддршка на инвестиции

10.7.2018

Со овој закон се уредуваат видовите на финансиска поддршка на инвестициите, висината на финансиската поддршка, условите, начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка на деловните субјекти кои ќе инвестираат во Република Македонија. Овде се претставени мерките од првиот и вториот столб од Планот за економски раст. Повеќе детали може да се видат во правилниците и апликацијата калкулатор.

Zakon-za-finansiska-poddrska-na-investicii-Sluzben-vesnik.pdf
Програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година

10.7.2018

Програмата за конкурентост, иновации и претприемништво се имплементира преку Министерството за економија, содржи три дела и тоа мерки за поддршка на мали и средни претрпијатија, мерки за имплементација на индустриска политика и мерки за поддршка на клстерските здруженија.

Programa_APPRM_2018.pdf
Стратешки план за работа на Министерството за Економија за периодот 2018-2020

10.7.2018

STRATESKI-PLAN-NA-ME-2018-2020-КОНЕЧНА-ВЕРЗИЈА(3).pdf
Национална стратегија за туризам во Република Македонија за 2016-2021 година

10.7.2018

Kohl-Partner_Tourism-Strategy-Macedonia_FINAL-REPORT_16-04_MK.pdf
Закон за иновациска дејност

10.7.2018

Закон-за-иновациска-дејност.pdf
Среднорочна програма за работа на фондот на иновации и технолошки развој за финансиска поддршка на мали и средни претпријатија

10.7.2018

Среднорочна-програма-на-ФИТР-за-2018-2020-година.pdf