Телефон: +389 2 3108 891

Пребарување

Барај во:
Клучен збор за пребарување
 

Прирачници

ВОДИЧ ЗА ЦИРКУЛАРНА ЕКОНОМИЈА - поддршка на транзицијата од линеарна во циркуларна економија

30.12.2020

Циркуларна економија е економски систем заснован на принципите на елиминирање на отпадот и загадувањето, континуираната употреба на ресурси и обновување на природните системи. Циркуларната економија се појави како одговор на неодржливиот линеарен модел (земи-направи-фрли) и вклучува повторна употреба, поправка, повторно производство и рециклирање со цел да се создаде нов систем и долготрајни производи. Таа ја минимизира употребата на влезни ресурси и создавање отпад и загадување. Во циркуларната економија производите се употребуваат повторно, а не се фрлаат како отпад, а производите кои не може повторно да се употребат се рециклираат. Поради тоа, има потреба за нови бизнис модели и иновативен дизајн на производите, употреба на материјали кои можат бесконечно да се рециклираат.

Circular-Economy-Guide.pdf
КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ ЗА ПРЕТПРИЕМАЧИ И БИЗНИС АНГЕЛИ

28.2.2020

Овој документ е изработен да понуди насоки за подобрување на процесот на известување кон инвеститорите од страна на претприемачите. Насоките кои се предложени повеќе се базираат на принципи отколку на правила, охрабрувајќи ги претприемачите да осигурат високо и професионално ниво на известување до инвеститорите. Препораките се базирани на принципите на добри и ефикасни менаџмент практики со цел известувањето кон инвеститорите да се одвива на нормален и рутински начин.

Kodeks-na-odnesuvanje-za-biznis-angeli.pdf
ТРЕНИНГ ПРОГРАМА ЗА БИЗНИС АНГЕЛИ

28.2.2020

Оваа сеопфатна програма, која е наменета за потенцијални и постоечки бизнис ангели, гради цврста основа за успешно инвестирање, обезбедува основни принципи на ангелското инвестирање и дава широк спектар на перспективи потребни за да се процени применливоста на одредени практики во индивидуалната ситуација, прилагодено на локални услови.

Trening-programa-za-biznis-angeli.pdf
ПРИРАЧНИК ЗА КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКИ ВО ПОГЛАВЈЕ 20

31.10.2018

Овој прирачник се стреми да обезбеди целосна и детална рамка на процесот на креирање политики во Поглавје 20. Во тој контекст, прирачникот ги објаснува теоретските аспекти на процесот на креирање јавни политики и нуди практични примери на успешни политики во Поглавје 20 со цел да ги илустрира практичните аспекти и примената на различните алатки и инструменти кои им стојат на располагање на креаторите на политики.

Публикација-1-креирање-политики.pdf
ПРИРАЧНИК ЗА АНАЛИЗА НА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ, ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ И ЗАСТАПУВАЊЕ И КОМУНИЦИРАЊЕ НА ПРЕПОРАКИ ЗА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ ВО ПОГЛАВЈЕ 20

31.10.2018

Овој прирачник има цел да го доближи до читателите процесот на анализа на јавни политики, типовите на анализа кои може да произлезат од согледувањето или набљудувањето на дадено политичко решение или програма, како и документите во кои може да се „спакува“ таа анализа. Дополнително прирачникот нуди знаење и за тоа како да се искомуницира и пласира во јавноста одреден документ или наод, како и начините да се влијае врз носителите на одлуки со цел нивно убедување и уверување дека е потребно воведување ново политичко решение или промена на постојното со цел унапредување на стандардот и благосостојбата на граѓаните.

Публикација-2-застапување-и-комуницирање.pdf
ПРИРАЧНИК ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОЛИТИКИТЕ ВО ПОГЛАВЈЕ 20

31.10.2018

Овој прирачник има задача да развие методолошка рамка за мониторинг и евалуација на јавните политики во Поглавје 20 – Претпријатија и индустриска политика. Пристапот којшто ќе биде користен при поставувањето на рамката се заснова врз нејзината применливост и практичност, односно да биде корисна и соодветна алатка при мониторинг и евалуација на јавните политики, особено во Поглавјето 20, а бидејќи ќе ги има предвид универзалните принципи, и во останатите Поглавја и области.

Публикација-3-мониторинг-и-евалуација.pdf
ФИНАНСИРАЊЕ ИНОВАЦИИ – ВОДИЧ ЗА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

30.10.2018

Финансиите играат клучна улога во развојот на иновациите, бидејќи им овозможуваат на компаниите да спроведуваат истражувања, да ги усвојат потребните технологии за иновациска дејност, како и да ги развијат и да ги комерцијализираат иновациите. Креирањето на овој водич за финансирање иновации за мали и средни претпријатија, е поддржано од страна на проектот „Јакнење на капацитетите на малите и средни претпријатија преку подобрена поддршка за иновации“, финансиран од Европската унија.

Brosura-finansiranje-inovacii.pdf
ВОДИЧ ЗА ИНОВАЦИИ ЗА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

30.10.2018

Водичот за иновации за мали и средни претпријатија (МСП) обезбедува информации за основните алатки што се применуваат во разните МСП за поддршка на иновациите. Креирањето на овој водич е поддржано од страна на проектот „Јакнење на капацитетите на малите и средни претпријатија преку подобрена поддршка за иновации“, финансиран од Европската унија.

Brosura-Vodic-za-inovacii.pdf