Телефон: +389 2 3108 891

Пребарување

Барај во:
Клучен збор за пребарување
 

Документи за јавни политики

ФИНАНСИРАЊЕ НА МАЛИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ПРЕКУ МОДЕЛОТ НА БИЗНИС АНГЕЛИ

28.2.2020

Анализа на моменталната состојба со ангелското финансирање во државата и преглед на правната рамка со цел дефинирање на конкретни препораки за јавни политики и мерки.

Policy-brief-za-biznis-angeli.pdf
ПРЕКУ ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ КОН ЗГОЛЕМЕНА КОНКУРЕНТНОСТ НА МАКЕДОНСКАТА ЕКОНОМИЈА

28.2.2020

Препораките и наодите од студијата се наменети за креаторите на јавните политики засегнати со унапредувањето на соработката меѓу индустријата и академскиот сектор, со креирањето услови за подобар трансфер на технологии кон приватниот сектор и од него, како и со унапредувањето на човечкиот капитал како главен носител и двигател на технолошкиот развој во една земја.

kratka-analiza-transfer-na-tehnologii.pdf
КОН ПОДОБАР ПРИСТАП ДО ФИНАНСИРАЊЕ НА МАЛИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

08.4.2019

Пристапот до финансиски инструменти е еден од клучните фактори за пораст и развој на малите и средните претпријатија (МСП). Анализата идентификува неколку проблематични подрачја и дава предлози за нивно надминување врз основа на истражување на домашните прописи и практика и според компаративните практики на држави од Европската унија.

1.-Подобар-пристап-до-финансирање-за-МСП.pdf
ПРЕКУ ПРОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА РЕГУЛАТИВАТА НА ЗАНАЕТЧИСКАТА ДЕЈНОСТ ДО ПОДОБРУВАЊЕ НА ДЕЛОВНАТА КЛИМА

08.4.2019

Анализата дава преглед и препораки поврзани со регулативата со која се уредува занаетчиската дејност. Се работи за обемна правна рамка што го регулира занаетчиството, а поради својата комплицираност и противречност може да влијае негативно врз вршењето на занаетчиската дејност.

2.-Процена-на-влијанието-на-регулативата-за-занаетчиска-дејност.pdf
КАДЕ СЕ ЖЕНИТЕ ВО ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО? – студија на случај во пет пилот-општини

08.4.2019

Жените се уште се соочуваат со многубројни предизвици и пречки што им го отежнуваат патот за водење на свој бизнис. Врз основа на податоците и направените анализи се покажа дека жените - претприемачки се уште ја немаат потребната поддршка од институциите и сите други засегнати чинители за почнување јна сопствен бизнис илим, пак, во текот на водење на бизнисот.

3.-Каде-се-жените-во-претприемништвото.pdf
КРАТКА АНАЛИЗА ЗА НЕДОВОЛНО ИСКОРИСТЕНИОТ ПОТЕНЦИЈАЛ НА РУРАЛНИОТ ТУРИЗАМ ВО ЗЕМЈАТА

08.4.2019

Анализата се фокусира на состојбите во руралниот туризам како еден од секторите на индустриската политика. Претставени се резултатите од стратешката и правната анализа од областа, како и од теренското истражување во кое беа вклучени околу 120 сопственици на капацитети за рурален туризам. Издвоени се низа препораки за поддршка на развојот на руралниот туризам во земјата.

4.-Недоволно-искористениот-потенцијал-за-рурален-туризам.pdf
ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДОБРА ИСКОРИСТЕНОСТ НА ФОНДОВИТЕ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА

08.4.2019

Анализата ги истражува состојбите со користењето на европските фондови од страна на малите и средните претпријатија и дава препораки за креирање нови иновативни банкарски инструменти за проектно финансирање во фазите на: претфинансирање, меѓуфинансирање, и кофинансирање, а заради надминување на еден од горливите проблеми за обезбедување покритие за обезбедување на користените средства.

5.-Подобра-искористеност-на-ЕУ-фондови.pdf
ПОТСЕТНИК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПРИМЕНА НА ДИРЕКТИВАТА ЗА ЗАДОЦНЕТИ ПЛАЌАЊА

08.4.2019

Анализата ги истражува состојбите со примената на законот за финансиска дисциплина како средство за обезбедување на поголема ликвидност на економските оператори и навремено реализирање на паричните обврски меѓу нив.

6.-Практики-за-примена-на-директивата-за-задоцнети-плаќања.pdf
РАЗВОЈ НА МАШИНСКИОТ И МЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКИОТ СЕКТОР – ПРЕПОРАКИ ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ И ИЗВОЗНА ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА

08.4.2019

Единствен економски модел на кој може да се базира порастот на нашата економија на долг рок е преку зголемување на динамиката на извозот, извозната диверзификација и извозната софистицираност во секторите каде што земјата има изградено компаративни предности или постојат реални економски претпоставки за тоа. Анализата укажува на клучните ограничувања со кои се соочуваат машинскиот и металопреработувачкиот сектор во контекст на нивната способност за почнување производство и извоз на нови производи со повисок степен на финализација што практично е значајна основа во креирање на секторски политики.

7.-Развој-на-машинскиот-и-металопреработувачкиот-сектор.pdf
MEРЕЊЕ НА УСПЕШНОСТА НА ПОЛИТИКИТЕ И ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ПОДДРШКА НА МАЛИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА (МСП)

08.4.2019

Анализата се фокусира на наодите од прегледот на европските и македонските практики за следење на ефективноста на политиките за МСП надополнети со резултатите од пилотирањето на новиот модел за мерење на нивната успешност реализирано во четири општини - Скопје, Штип, Куманово и Прилеп. Согледувањата од истражувањата се заокружени со конкретни препораки за унапредување на процесот на креирање на политики и мерки за МСП, како на национално така и на локално ниво.

8.-Мерење-на-успешноста-на-политиките-и-инструментите-за-МСП.pdf